Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands Beretning 2009

En detaljeret talmæssig gennemgang af de sager som blev afsluttet i beretningsåret 2009, fremgår af tabel 1-4 nedenfor. I afsnittet er endvidere medtaget 6 figurer som giver et overblik over bl.a. de afsluttede sagers fordeling med hensyn til hovedemne, forvaltningstype mv.

Der er i det følgende knyttet enkelte kommentarer til nedenstående tabeller og figurer.

1. Fordelingen af afsluttede sager (Tabel 1)

Tabel 1 viser den nærmere fordeling på myndigheder af de afsluttede sager og resultaterne af ombudsmandens behandling heraf.

I tilfælde hvor en sag berører mere end én myndighed, er sagen i tabel 1 opført under den myndighed den navnlig angår (hovedmyndigheden).

Hovedmyndigheden er altså i denne forbindelse ikke nødvendigvis den øverste administrative instans, selv om det ofte vil være tilfældet.

Den statistiske registrering af de afsluttede sager i 2009 er foretaget i umiddelbar forlængelse af afslutningen af den enkelte sag. I tabel 1 figurerer de afsluttede sager derfor under det ministerium som sagen hørte under ifølge ressortfordelingen på afslutningstidspunktet.

Hvis en myndighed har ændret betegnelse i løbet af år 2009, vil afsluttede sager vedrørende denne myndighed dog normalt figurere under den myndighedsbetegnelse der var gældende ved årets udgang. Tabellen er ligeledes inddelt overordnet ud fra de ministerier der bestod ved årets udgang. Endvidere er realitetsbehandlede sager vedrørende senere nedlagte myndigheder som hovedregel søgt placeret under de myndigheder som ved årets udgang havde kompetencen i sagen. Sager vedrørende kommunale myndigheder der blev nedlagt som følge af kommunalreformen pr. 1. januar 2007, er dog fortsat placeret under disse myndigheder, jf. nedenfor.

2. Kommunale og regionale sager (Tabel 2)

Tabel 2 indeholder en oversigt over alle kommunale og regionale sager afsluttet i perioden 1. januar – 31. december 2009 fordelt på myndighedstype (kommunal eller regional), forvaltningstype og resultatet af ombudsmandens behandling af sagen. Kategorien ”kommuner” omfatter også de tidligere primærkommuner fra før gennemførelsen af kommunalreformen pr. 1. januar 2007. Ligeledes er sager vedrørende de tidligere amter fortsat placeret under disse.

Registrering af sagerne efter forvaltningstype er sket ud fra den enkelte sags hovedemne.

Der er tale om en funktionel og ikke en organisatorisk opdeling. Kommuner og regioner har en ret udstrakt frihed til selv at organisere deres forvaltning. Det afgørende for rubriceringen af en sag i ombudsmandens beretning har således ikke været hvilken forvaltning der er angivet på myndighedens brevpapir, men hvad sagens indhold har været.

Tabel 2 indeholder endvidere en redegørelse for resultatet af ombudsmandens behandling af sagerne.

3. Afviste sager (Tabel 3)

Tabel 3 indeholder oplysning om afviste sager i 2009. Af tabel 3 fremgår også fordelingen af kommunale og regionale sager (dvs. sager med en kommunal eller regional myndighed som hovedmyndighed) på de forskellige afvisningsgrunde.

4. Egen drift-sager (Tabel 4)

Tabel 4 indeholder en emnemæssig redegørelse for 190 afsluttede konkrete sager rejst af egen drift, dvs. sager rejst efter ombudsmandslovens § 17, stk. 1. Tabellen indeholder endvidere en redegørelse for resultatet af ombudsmandens behandling af sagerne.

Konkrete egen drift-sager er kun medregnet under de realitetsbehandlede sager hvis der er gennemført en egentlig ombudsmandsundersøgelse.

Konkrete sager som er rejst af egen drift, og hvori der ikke er gennemført en egentlig ombudsmandsundersøgelse, og hvor der ikke blev angivet en anden afvisningsgrund, er i øvrigt opført som en særlig gruppe (11) under de ikke-realitetsbehandlede sager der er opgjort i tabel 3.

5. Figur 1-6

Figur 1 giver en grafisk oversigt over hovedemnet i de realitetsbehandlede sager, dvs. hvilke typer af spørgsmål ombudsmandens undersøgelse især har drejet sig om. Tilsvarende giver figur 2 et overblik over hovedemnet i de realitetsbehandlede sager som har ført til kritik og henstilling mv. Figuren viser således hvad ombudsmandens reaktion i sagen især har været rettet imod. Figur 3 giver et overblik over hovedemnet i de afviste sager. Figuren viser blandt andet at 44,3 % af de afviste sager hovedsageligt vedrørte afgørelser.

Figur 4 viser fordelingen efter emne (journalplanens arkivkoder) af de afsluttede sager; f.eks. viser figuren hvilken forholdsmæssig andel af sagerne der vedrørte eksempelvis social- og arbejdsmarkedsretlige spørgsmål eller spørgsmål vedrørende justitsforhold mv. (omfatter bl.a. fængselsforhold, straffesager og politi samt procesbevillinger). Figur 5 viser fordelingen af sager afvist i 2009, fordelt på de enkelte afvisningsgrunde; denne figur svarer til oversigten i tabel
3. I figur 6 er samtlige kommunale og regionale sager fordelt på forvaltningstype; denne figur svarer til tabel 2.F.

Klik på tabellen for at se den i stor og printvenlig udgave

Tabel 1Tabel 1Tabel 1Tabel 1Tabel 1Tabel 1Tabel 1Tabel 1Tabel 1

 

Tabel 1- noter

 

Klik på tabellen for at se den i stor og printvenlig udgave

Tabel 2Tabel 2

 

Tabel 2 - noter

 

Klik på tabellen for at se den i stor og printvenlig udgave

 Tabel 3

 

Klik på tabellen for at se den i stor og printvenlig udgave

Tabel 4Tabel 4Tabel 4

 

Tabel 4 - noter

 

Klik på figurerne for at se dem i stor og printvenlig udgave

 Figur 1 og 2Figur 3 og 4Figur 5 og 6