Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands Beretning 2009

Generelt om egen drift-sager, egen drift-projekter og inspektioner

Egen drift-sager

Ombudsmanden har efter ombudsmandslovens § 17, stk. 1, mulighed for af egen drift at undersøge sager.

Nogle af de konkrete sager der er rejst af egen drift, har drejet sig om at ombudsmanden på baggrund af bl.a. avisartikler eller artikler i faglige tidsskrifter har anmodet om at få oplysninger fra en myndighed om resultatet af en undersøgelse eller lignende som myndigheden ifølge artiklen skulle have iværksat. Hvis det materiale vi herefter har modtaget fra myndigheden, ikke har givet os
grundlag for at foretage os mere, er sagen blevet henlagt.

Nogle få sager har udelukkende bestået i undersøgelser af f.eks. lovgrundlaget for en myndigheds praksis, og i andre konkrete sager har ombudsmanden – uden at fremsætte en endelig udtalelse – bedt myndighederne om at underrette os om hvad der videre er sket i sagen.

I nogle konkrete egen drift-sager har ombudsmanden foretaget en egentlig ombudsmandsundersøgelse og fremsat en udtalelse, herunder udtalt kritik og/eller afgivet henstilling.

Efter aftale med Direktoratet for Kriminalforsorgen behandler ombudsmanden endvidere alle sager der er indberettet efter direktoratets cirkulære om indberetning til Direktoratet for Kriminalforsorgen vedrørende indsatte der under indsættelse i kriminalforsorgens institutioner afgår ved døden eller udsætter sig selv for livsfare. Ombudsmanden behandler også efter aftale med Justitsministeriet alle sager om indberetning af dødsfald og alvorligere selvmordsforsøg i politiets detentioner og venterum der er indberettet efter henholdsvis Rigspolitichefens kundgørelse om anbringelse af berusede personer i politiets detentioner og Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 10. januar 2005.

I 2009 blev der afsluttet 44 af den slags sager.

Tabel 4 indeholder en emnemæssig opdeling af afsluttede konkrete sager rejst af egen drift, dvs. sager rejst efter ombudsmandslovens § 17, stk. 1.

Egen drift-projekter

Ombudsmanden kan efter ombudsmandslovens § 17, stk. 2, på eget initiativ gennemføre generelle undersøgelser af myndigheders behandling af sager. En sådan undersøgelse foregår normalt ved at ombudsmanden beder en myndighed om at udlåne et antal af de sager myndigheden har behandlet, med henblik på en systematisk gennemgang heraf. Formålet med undersøgelsen er at afdække eventuelle gennemgående fejl i myndighedens afgørelse i sagerne, sagsbehandlingen (systemfejl) eller enkeltstående fejl.

Et egen drift-projekt er altså en samlet undersøgelse af en gruppe sager. Sagerne udvælges principielt tilfældigt – der fastsættes dog bestemte kriterier for udvælgelsen – og undersøgelsen af sagerne sker derfor ikke nødvendigvis på baggrund af klager eller andre konkrete forhold der indikerer at der er et behov for en sådan undersøgelse af netop disse sager.

Den afsluttende rapport offentliggøres på Folketingets Ombudsmands hjemmeside og tages med i beretningen.

Inspektioner

Ombudsmanden kan efter ombudsmandslovens § 18 foretage inspektioner af offentlige institutioner og andre forvaltningsenheder.

På den vedhæftede cd-rom findes en nærmere redegørelse for embedets inspektionsvirksomhed. Der er endvidere gengivet rapporter om inspektioner der er foretaget den 20. august 2007 af Arresthuset i Odense, den 22. november 2007 af Retspsykiatrisk Center Glostrup, den 12. marts 2008 af Bo og Naboskab Sydlolland, den 25. september 2008 af Skole- Behandlingshjemmet Undløse og den 1. oktober 2009 af Statens Museum for Kunst (handicaptilgængelighed). Desuden findes der supplerende oplysninger om tidligere inspektioner.

Alle inspektionsrapporter offentliggøres løbende på Folketingets Ombudsmands hjemmeside.

Nye sager

I kalenderåret 2009 var det samlede antal nye sager 4.379. Det tilsvarende tal for kalenderåret 2008 var 4.229.

Til sammenligning har udviklingen i den årlige sagstilgang de seneste 10 år været følgende:

Figur 1

4.156 af de i alt 4.379 nye sager i 2009 blev oprettet på baggrund af klager.

130 sager blev oprettet som følge af ombudsmandens mulighed for (jf. ombudsmandslovens § 17, stk. 1) af egen drift at undersøge sager.

21 af de i alt 4.379 nye sager var inspektionssager.

Størstedelen af de oprettede inspektionssager angik institutioner under politiet og kriminalforsorgen (detentioner, venterum, arresthuse og fængsler) og psykiatriske afdelinger. Der blev også foretaget inspektioner af andre forvaltningsenheder, f.eks. døgninstitutioner for børn og unge og Statens Museum for Kunst og Nationalmuseet – de to sidstnævnte steder med henblik på handicaptilgængelighed.

Folketingets Ombudsmand foretager inspektioner i henhold til FN’s valgfri protokol til konventionen om tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (OPCAT – Optional Protocol to the Convention Against Torture), såkaldte OPCAT-inspektioner. 12 af de nye sager i 2009 blev oprettet i forbindelse med OPCAT-arbejdet.

60 af de i alt 4.379 nye sager indgår i det egen drift-projekt om en undersøgelse af sager fra Ankenævnet for Uddannelsesstøtten der er nævnt nedenfor.

Dokumenter

Der blev i kalenderåret 2009 registreret 23.499 dokumenter (breve til og fra embedet mv.) som havde tilknytning til konkrete sager – det vil sige klagesager, inspektionssager og konkrete sager rejst af egen drift. Dokumenterne vedrørte både sager som blev oprettet i 2009, og sager oprettet i tidligere år. Det tilsvarende tal for kalenderåret 2008 var 22.564 dokumenter. Medregnes dokumenterne i embedets generelle sager og internationale sager og i embedets budget- og personalesager og andre sekretariatssager, blev der i 2009 registreret i alt 24.781 dokumenter. Det tilsvarende tal for kalenderåret 2008 var 24.728 dokumenter.

Oprettede og afsluttede egen drift-projekter

Der blev i 2009 iværksat et egen drift-projekt der omfattede 60 sager fra Ankenævnet for Uddannelsesstøtten. Projektet var ikke afsluttet ved årets udgang.

Der blev ikke afsluttet egen drift-projekter i 2009.

Afsluttede sager

Der blev afsluttet i alt 4.415 sager i perioden 1. januar – 31. december 2009. 771 (17,5 %) af de afsluttede sager blev realitetsbehandlet. 190 (24,6 %) af de realitetsbehandlede sager gav anledning til kritik, henstilling eller begge dele i forhold til den pågældende myndighed. Hovedemnet i 59 (31,1 %) af de sager som gav anledning til kritik, henstilling mv., var afgørelser. Sagsbehandlingstid var hovedemnet i yderligere 42 (22,1 %) af disse sager, mens de resterende sager hovedsagelig drejede sig om sagsbehandlingsspørgsmål mv. Figur 2 og 3 viser de realitetsbehandlede sagers fordeling med hensyn til hovedemner.

En del af de realitetsbehandlede sager undergives en såkaldt afkortet realitetsbehandling. Denne behandlingsmåde anvendes som regel hvor ombudsmanden efter sin gennemgang af oplysningerne i sagen vurderer at der ikke er udsigt til at en fuld realitetsbehandling af sagen vil medføre at ombudsmanden kan kritisere myndigheden, eller at borgeren på anden vis kan hjælpes med sagen. Sagerne afsluttes derfor normalt uden at der indhentes en udtalelse fra myndigheden (ombudsmandslovens § 16, stk. 2). Klagen undersøges og behandles i øvrigt på samme måde som de fuldt realitetsbehandlede sager. I 2009 blev 341 (44,2 %) af de realitetsbehandlede sager afsluttet efter en afkortet behandling i overensstemmelse med det ovenfor anførte.

Det sker at en myndighed genoptager behandlingen af en sag som følge af at ombudsmanden har bedt om en udtalelse om sagen. Sagen behandles i disse tilfælde på ny hos myndigheden, og med henvisning til at sagen således ikke kan siges at være færdigbehandlet hos myndigheden, indstiller ombudsmanden som altovervejende hovedregel sin behandling af sagen.

I 2009 blev i alt 36 sager afsluttet på dette grundlag. Som nævnt afsluttes sagerne uden at ombudsmanden foretager en endelig realitetsbehandling af dem, og sagerne indgår derfor i antallet af afviste sager, jf. nedenfor.

I alt blev 3.644 (82,5 %) af de afsluttede sager afvist uden at der blev foretaget en realitetsbehandling af sagen. I tabel 3 og figur 6 er redegjort nærmere for hvor mange sager der blev afvist i 2009, og af hvilke grunde. Heraf fremgår det bl.a. at 1.748 (48,0 %) af de afviste sager blev afvist på grund af at borgeren fortsat havde mulighed for at klage over forholdet inden for det administrative klagesystem. Ombudsmanden kan ikke gå ind i en sag før borgeren har udnyttet alle administrative klagemuligheder (ombudsmandslovens § 14). Ombudsmanden måtte derfor i disse tilfælde henvise borgeren til at gøre brug af sine muligheder for at klage videre i det administrative system. Ombudsmanden gjorde dog samtidig borgeren opmærksom på muligheden for at klage til ombudsmanden når de nævnte klagemuligheder var udnyttet, og der var truffet endelig afgørelse i sagen. For disse 1.748 afviste sagers vedkommende har borgeren altså som altovervejende hovedregel mulighed for på et senere tidspunkt at vende tilbage til ombudsmanden med en ny klage over forholdene i sagen.

I den forbindelse bemærkes at 1.310 (35,9 %) af de sager der blev afvist (uanset afvisningsgrund) i 2009, blev oversendt til rette forvaltningsmyndighed i forbindelse med afslutningen af sagen.

I andre sager valgte ombudsmanden ikke at oversende sagen, men gav i stedet klageren vejledning om hvorledes den pågældende kunne forholde sig. Ombudsmanden videresendte således ikke alle de foreløbigt afviste sager der er nævnt ovenfor.

I nogle tilfælde blev der i samme sag oversendt til flere myndigheder. I alt blev der i 2009 oversendt klager til rette forvaltningsmyndighed i 1.327 tilfælde.

Sager overdraget til sætteombudsmanden.
– funktionen som sætteombudsmand for lagtingets ombudsmand og landstingets ombudsmand

I én klagesag indkommet i 2009 erklærede ombudsmanden sig inhabil. Folketingets Retsudvalg overdrog til landsdommer Hans Würtzen at behandle denne sag.

 

Færøernes Lagting har i 2009 overdraget ombudsmanden 2 sager som sætteombudsmand for Lagtingets Ombudsmand. Ombudsmanden fik ikke overdraget sager som sætteombudsmand for Landstingets Ombudsmand i 2009.

 

Ombudsmandens sagsrestance

Pr. 1. juni 2010 var 166 konkrete enkeltsager der var oprettet før den 1. januar 2010, ikke afsluttet.

 

133 af de uafsluttede konkrete enkeltsager var oprettet i 2009, og 33 var oprettet i tidligere år. Nogle af de uafsluttede enkeltsager afventede at vedkommende myndighed eller klager skulle komme med en udtalelse inden sagen kunne afsluttes, eller afventede i øvrigt klageren eller en myndighed.

 

Uafsluttede sager oprettet før den 1. januar 2010: 166

Sager der afventede myndigheder eller klagere: 57

Sager der afventede ombudsmanden: 109

 

Ombudsmandens sagsbehandlingstid

 

Normalt sendes der til klagere – også i sager som senere afvises – et første svar fra ombudsmanden inden for 10 kalenderdage efter modtagelsen af klagen. 39,4 % af de afviste klagesager blev afsluttet inden der var gået 10 kalenderdage efter modtagelsen af klagen.

 

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i sager (uanset sagstype) som blev afvist, var i øvrigt 36,1 dage.

 

Den gennemsnitlige behandlingstid var 5,4 måneder (163,6 dage) for realitetsbehandlede sager afsluttet i 2009. I direktørens redegørelse på side 17 er der flere oplysninger om ombudsmandens sagsbehandlingstid, herunder om ombudsmandens tilstræbte mål for sagsbehandlingstiden i klagesager.

 

Pr. 1. juni 2010 var der, som nævnt ovenfor, 166 konkrete sager som ikke var afsluttet 5 måneder efter at de var oprettet. Heraf afventede 109 ombudsmanden.