Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands Beretning 2009

I dette bilag findes en uddybende redegørelse for de centrale tal i forbindelse med embedets sagsbehandling. Redegørelsen for de afsluttede sager vedrører sager der er afsluttet i 2009 – uanset hvornår sagerne blev oprettet.

I de tidligere beretninger blev de statistiske oplysninger struktureret og præsenteret på en anden måde. I år har vi samlet tekstoplysninger, tabeller og figurer, men i øvrigt bibeholdt omfang, form og formuleringer sådan at læseren kan genfinde de samme oplysninger som tidligere. Vi arbejder dog på i de følgende år at kunne præsentere en anden, og forhåbentligt mere klar, udgave af den statistiske redegørelse.

Bilaget indledes med et kort overblik over antallet og resultatet af de behandlede sager i 2009 fordelt på de enkelte ministerier(sådan som de var inddelt ved beretningsårets udgang) og på kommuner og regioner. Disse oplysninger kunne læseren tidligere finde i kapitel 3 (”Sager af almindelig interesse”) under de indledende afsnit til hvert ministerområde.

Herefter følger et tekstafsnit med forskellige forklaringer til belysning af hvilke sager ombudsmandsembedet har haft i 2009

Endelig afsluttes med tabeller der giver en detaljeret talmæssig gennemgang af de sager som blev afsluttet i beretningsåret 2009 og figurer som giver et overblik over bl.a. de afsluttede sagers fordeling med hensyn til hovedemne, forvaltningstype mv.

Tekstafsnittet, tabeller og figurer var tidligere offentliggjort i beretningens Kapitel I, afsnit C, D og E.