Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands Beretning 2009

Efter bestemmelsen i ombudsmandslovens § 11, stk. 1 (lov nr. 473 af 12. juni 1996 som senest ændret ved lov nr. 502 af 12. juni 2009) afgiver ombudsmanden en årlig beretning til Folketinget om sin virksomhed. Beretningen skal offentliggøres. I beretningen fremdrager ombudsmanden bl.a. udtalelser vedrørende enkeltsager der måtte være af almindelig interesse. Redegørelsen for sagerne i beretningen skal indeholde oplysning om de forklaringer som myndighederne har givet om de kritiserede forhold (ombudsmandslovens § 11, stk. 2).

I overensstemmelse med de nævnte bestemmelser afgiver jeg hermed beretning for året 2009.

De sager, inspektionsrapporter og egen drift-rapporter der er udtaget til offentliggørelse, trykkes ikke længere i beretningen; de findes derimod på den cd-rom der er lagt i en lomme bagest i den trykte beretning. Sagerne kan endvidere findes i afsnittet Sagsoversigt. Afsnittet der i de tidligere beretninger gav en sammenfattende fremstilling af de generelle forvaltningsretlige spørgsmål i de udvalgte sager (afsnit 2), findes under overskriften Yderligere materiale.

Beretningen for 2009 indeholder artikler fra embedets forskellige kontorer og afdelinger. Tanken er at give en bredere og mere generel orientering om væsentlige forhold, sager eller udviklingstendenser.

Ud over disse artikler indeholder beretningen en kort redegørelse fra embedets direktør om embedets generelle forhold.

Statistikken er anbragt til sidst sammen med en fortegnelse over de sager, inspektionsrapporter og egen drift-projekter der er udtaget til beretningen.